วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวลำภู GPP สาขาการศึกษา

 การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวลำภู 

GPP สาขาการศึกษา


๑. คำสั่งคณะทำงานฯGPP ปี ๒๕๕๗

๒. คู่มือการจัดทำ GPP

๓. รูปแบบตารางเก็บข้อมูล GPP
    ๑) ภาครัฐ
    ๒) ภาคเอกชน
    ๓) อบต./เทศบาล


๔. กรอกข้อมูล ปี 2555-2557
   ๑) หน่วยงานของ ภาครัฐ
   ๒) หน่วยงานของ ภาคเอกชน
   ๓) หน่วยงานของ อบต./เทศบาล


               คณะทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวลำภู GPP สาขาการศึกษา


11. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  (โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู)
17. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงวนศึกษา
19. ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิต
20. ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
22. ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิทยา (อำเภอนาวัง)
23. ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนบัญฑิต
28. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัวคริสเตียน
32. นายกเทศมนตรี / นายก อบต. ทุกแห่งในจังหวัด รวม 68 แห่ง
33. เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 

1) E-mail     
 1.  lovejeenan@hotmail.com
 2.  ilovejeenan@gmail.com

2) หมายเลขโทรศัพท์  
   1. 081-3691918
   2. 083-3558997

3) หมายเลขโทรศัพท์
    กลุ่มนโยบายเเละเเผน
    โทร.       042-360661
    โทรสาร.  042-360660

                                                                
นางสาวจีรนันท์  บุตรคำโชติ
                                                                                                                             นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการ

กลุ่มนโยบายเเละแผน (ชั้น 2)
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู